Polityka Prywatności świadczenia Usług przez LoyRise

1. Oświadczenie o ochronie danych

Niniejszy dokument zawiera wszelkie wymagane prawem informacje w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych Usługobiorcy oraz Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług przez LoyRise.

Naszym celem jest umożliwienie Państwu bezpiecznego korzystania z oferowanych przez nas Usług. Dlatego prosimy Państwa o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane. Mogą mieć Państwo pewność, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Jednocześnie Administrator Danych Osobowych oświadcza, iż przetwarzanie danych przez Spółkę odbywa się w oparciu o zasadę legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego oraz zasadę zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym ich integralności i poufności.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy jest LoyRise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6 (30-415), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000855358, legitymująca się NIP: 6793203786, czyli podmiot, który zgodnie z RODO decyduje o sposobach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Zakres przetwarzanych danych

W związku ze świadczeniem Usług - w oparciu o Artykuł 6 RODO ust 1a - możemy przetwarzać takie Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres korespondencyjny, identyfikator.

4. Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w następujących celach:

a) udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania za pośrednictwem oferowanych przeznas kanałów komunikacji,
b) poprawy funkcjonalności Platformy,
c) zbierania statystyk odnoszących się do korzystania z Usług,
d) przekazywania informacji o aktualnych promocjach, usługach,
e) prowadzenia działalności marketingowej poprzez profilowanie polegające na dopasowaniu oferty handlowej oraz promocji do Państwa preferencji;
f) wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług,
g) wypełnienia obowiązków fiskalnych wynikających z przepisów (wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych),
h) obsługi reklamacji w zakresie wszystkich świadczonych usług,
i) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
j) przygotowania ofert promocyjnych w oparciu o przetwarzane dane np. historię transakcji, preferencje zakupowe

5. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo: zwracając się do nas z pytaniem dotyczącym funkcjonowania naszych usług, zaznaczając odpowiedni checkbox –Artykuł 6 ust 1a RODO;
b) niezbędność realizacji czynności zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy – dane podane przez Państwa w związku z Rejestracją, zawarciem i wykonaniem Umowy – Artykuł 6 ust 1b RODO
c) realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej polegającego na należytym wystawieniu dokumentu księgowego oraz jego przechowywania przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - dane podane w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu księgowego – Artykuł 6 ust 1c RODO;
d) nasz uzasadniony interes, którym jest zabezpieczenie prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie działań marketingowych, w szczególności poprzez prowadzenie firmowych kont w mediach społecznościowych w celu dbania o popularyzację naszej marki, zbieranie statystyk i analiz związanych ze świadczeniem Usług, niezbędność do wykonania Umowy w zakresie danych podstawowych Użytkownika będącego pracownikiem lub współpracownikiem Usługobiorcy, uczestniczącego w procesie wykonania Umowy – Artykuł 6 ust 1f RODO.

6. Dobrowolność podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane. Przykładowo, jeśli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe, powinni Państwo wyrazić na to stosowną zgodę. Jeśli chcą Państwo korzystać z Usług, konieczne jest podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy.

Podanie danych niezbędnych do spełnienia obowiązku prawnego, jakim jest wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego jest obowiązkowe.

Dane osobowe Usługobiorcy przekazuje nam bezpośrednio Usługobiorca. Dane osobowe Użytkownika wprowadza do Platformy Użytkownik.

7. Okres przetwarzania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujący okres:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody – przez czas ważności zgody, do czasu jej wycofania;
b) dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy – przez czas realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynoszący 6 lat;
c) dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument księgowy;
d) dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego – przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Powyższe uprawnienia przysługują na zasadach i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO. W razie woli realizacji powyższych uprawnień, w szczególności w razie woli wycofania zgody, jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt na adres email: kontakt@loyrise.pl lub wysłanie listu bezpośrednio na adres Administratora.

9. Ochrona Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych oświadcza, że ze względu na ciążące na nim obowiązki wynikające z Art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać.

10. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą nasi Zaufani Partnerzy - podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, podatkowe, jak również dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej. Naszymi Zaufanymi Partnerami są:

LoyRise sp. z o.o.
Spartavity sp. z o.o.
Spartavity sp. z o.o. sp. komandytowa
Serwersms.pl
Hetzner GMBH
GetResponse

11. Brak przetwarzania poza EOG

Państwa dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Profilowanie

Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania promocji lub oferty handlowej do Państwa osobistych preferencji. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu, jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były profilowane w powyższym celu.

13. Inspektor ochrony danych

Administrator Danych Osobowych informuje, iż powołany został w Spółce Inspektor Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Klik, celem kontaktu z nim prosimy o wiadomość pod adresem e-mail iodo@spartavity.com pisemnie lub osobiście pod adresem siedziby Spółki: ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków.

14. Postanowienia końcowe

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Usługobiorcy lub Użytkownika, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.